Gestió de qualitat

Normatives i assegurances


1. Alta a la Seguretat Social: la contractació del personal compleix amb tota la legislació vigent i es pot lliurar a cada client els justificants de pagament a la Seguretat Social del personal contractat.

2. Prevenció de riscos laborals: es compleixen estrictament tots els requeriments especificats en l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre respecte a la PRL.

3. Seguretat i Higiene: Complim amb totes la normes relatives a la Seguretat i Higiene en el treball tal com preveu el Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997) en el seu article 16.

Personal de neteja

Selecció: Els nostres professionals han estat seleccionats rigorosament per un departament de control i planificació dels serveis.

Formació: Tot el personal rep una formació contínua per assegurar la utilització correcta dels productes i maquines de neteja i dels equips de protecció individual.

Control de qualitat

El personal està subjecte a un control periòdic per comprovar el nivell de qualitat del treball, el compliment de les exigències de cada client i coordinar la Prevenció de Riscos Laborals.

Material de neteja


Fitxes tècniques: Tots els nostres productes s'ajusten a la normativa europea i adjuntem totes les fitxes tècniques dels productes utilitzats.